ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERHOUDSBEDRIJF SOLARUNIE B.V. GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 61784176

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten (inclusief montage) van SolarUnie B.V. hierna genoemd SolarUnie;

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten

schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk door SolarUnie zijn aanvaard.
1.4  Deze  algemene      voorwaarden  prevaleren  te  allen  tijde  boven eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij. Ook indien de voorwaarden van de Wederpartij een bepaling van gelijke strekking
hebben als hiervoor       vermeldt, hebben de algemene   voorwaarden
van SolarUnie te alle tijde voorrang boven dergelijke        eventuele voorwaarden van de Wederpartij.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere

voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SolarUnie en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.8 Indien SolarUnie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SolarUnie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

1.9. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen SolarUnie en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van SolarUnie;

1.10. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan de SolarUnie ter kennis heeft gebracht en SolarUnie alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 20 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat SolarUnie de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat SolarUnie er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Een aanbieding die een termijn bevat kan door SolarUnie desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht;

2.2. In de schriftelijke aanbieding wordt aangegeven:

 1. de levering plaats, soort producten, vermogen en een omschrijving van overeengekomen werkzaamheden;
  b. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
  c. de vermoedelijke leveringstermijn;
  d. stelposten zoals installatiekosten. Stelposten mogen en worden altijd verrekend;

2.3. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

 1. Op basis van een vast bedrag (fee): Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;
 2. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;

2.4. In prijsbladen, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden SolarUnie niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand
te zijn gekomen nadat SolarUnie de order c.q. opdracht   schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht
is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van       de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie
daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn   gegeven
door  toezending  of afgifte  van  gegevens  of zaken  aan  de       hand
waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1.     kunnen
worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt   alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door SolarUnie bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd komt door de wijziging te vervallen;

3.3. Wijzigingen in details, aantallen en afmetingen van details zoals profileringen mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kan geen aanleiding zijn voor de wederpartij zijn verplichtingen niet na te komen mits het aangeboden en overeengekomen vermogen maar gelijk is gebleven. Deze wijzigingen kunnen ook van technische en/of esthetische aard zijn;

3.4. De wederpartij staat in voor de constructie waarop SolarUnie de zonnepanelen monteert;

Artikel 4a. NADERE BEPALINGEN ONDERHOUDSCONTRACT

4a.1. Onderhoudscontract: de overeenkomst die SolarUnie verplicht

tot        het        verrichten          van                   preventief                     onderhoud        tijdens  de contractperiode waaronder het schoonmaken eens per twee jaar;
4a.2. Preventief onderhoud: het verrichten van inspectie  /           controle in
overeenstemming          met                   de        bestaande         voorschriften,                zoals    het dagelijks monitoren van het vermogen, controleren van de installatie
op goede werking, op lekdichtheid, uittesten Wifi verbinding         en
zonnodig het opnieuw afstellen of inregelen van de          zonnepanelen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder normale werktijd;

4a.3. Correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken. Deze werkzaamheden vallen buiten het onderhoudscontract;

4a.4. Opzegging van het onderhoudscontract dient 3 maanden voor

einddatum te geschieden anders wordt het contract stilzwijgend voor een jaar verlengd;

Artikel 4b. UITSLUITINGEN ONDERHOUDSCONTRACT

Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het

verrichten van werkzaamheden i.v.m.:

 1. onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor bestemd;
 2. een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf;
 3. een abnormale fysieke of elektrische belasting;
 4. wijzigen of verplaatsen van de installatie en/of het uitvoeren van het onderhoud door derden;
 5. invoering van nieuwe wettelijke maatregelen van overheidswege;
 6. slijtage ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf;

vii.        een slechte internetverbinding;

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die SolarUnie in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn (bij losse particuliere verkoop), exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in Euro’s (€), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Leveringen vindt plaats op het door de wederpartij opgegeven adres. Indien aflevering heeft plaats-gevonden zijn de materialen verder voor verantwoording koper; 4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de zonnepanelen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan zoals een prijsstijging van de zonnepanelen, is SolarUnie gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

4.3. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en gelden niet

automatisch voor nabestellingen;

Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling dient na montage per pin of bankoverschrijving te geschieden. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

5.2. Betaling van het onderhoudscontract geschiedt maandelijks per automatische machtiging;

5.3. Bij niet naleven van de betalingstermijnen op de vastgestelde termijn wordt geen aanvang genomen met de overeengekomen werkzaamheden;

5.4. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend; 5.5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is SolarUnie alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag; 5.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders;
5.7 De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door
hem aan SolarUnie verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte     van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.8 Indien de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van

zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Het verzuim van de Wederpartij die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere wederpartij), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien SolarUnie echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Wederpartij geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke wederpartij), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

5.7. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag;

Artikel 6. ANNULERING

6.1. In geval van annulering door wederpartij zijn alle door SolarUnie ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door SolarUnie ten gevolge van de annulering geleden schade;

6.2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk;

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde

c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is SolarUnie dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim; 7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: – er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit SolarUnie kan worden toegerekend; – wederpartij in één of meer verplichtingen jegens SolarUnie tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; – wederpartij SolarUnie niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

7.3. Wederpartij dient de bij SolarUnie gekochte goederen of diensten in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door SolarUnie opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. SolarUnie zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van SolarUnie op schadevergoeding;

Artikel 8. UITVOERING OVEREENKOMST

8.1. SolarUnie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels;

8.2. Wederpartij draagt zorg voor het tijdig en behoorlijk verrichten

van zodanige werkzaamheden en het ter beschikking stellen van zodanige voorzieningen dat de montage niet vertraagd wordt en zonder problemen kan geschieden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient wederpartij zorg te dragen voor:

– alle noodzakelijke gegevens betrekking hebbende op de opdracht,

het werk.

– alle benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en vrijwaringen voor leveranties van derden;

–  (Toegang tot) het gebouw waar het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werk klaar en schoon te zijn. Mocht SolarUnie bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door SolarUnie gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel ad. € 360,00 per persoon;

– bereikbaarheid van –en nutsvoorzieningen bij de bouwplaats; – reserve dakpannen;

- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen;

– voldoende parkeerruimte en rangeermogelijkheden voor een kraan, zulks voor verantwoording wederpartij; 8.3. In geval van vertraging in de montage die niet te wijten is aan SolarUnie, zijn alle daaruit voortvloeiende schade en kosten – waaronder verleturen – voor rekening van de wederpartij; 8.4. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door SolarUnie als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon incl. winstopslag;

8.5. SolarUnie is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of laten te verrichten door derden die niet in dienst zijn bij SolarUnie;

8.6. Bij het aantreffen van asbest worden de werkzaamheden stilgelegd;

8.7. De voorrijkosten wanneer de wederpartij geen onderhoudscontract heeft afgesloten bedragen € 45,00;

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME

9.1. Voor alle door SolarUnie geleverde en door derden

gefabriceerde producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. SolarUnie garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn. 9.2. Behoudens het bepaalde onder 9.4 verleent SolarUnie vanaf de datum van oplevering – met inachtneming van de beperkingen als in deze algemene voorwaarden geformuleerd – aan wederpartij een garantie van 2 jaar op de door SolarUnie verrichtte werkzaamheden. Van voornoemde garantie is uitgesloten kleurverschil tussen verschillende panelen, Daarnaast zal geen garantie gelden op dakpannen welke ouder zijn dan tien (10) jaar; 9.3. Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient wederpartij reclames binnen een termijn van 5 dagen nadat deze bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn te melden bij SolarUnie. De betreffende zaken dienen op eerste verzoek aan SolarUnie ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek;

9.4. Reclame is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken/de montage een of meer    onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; - de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij
normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van SolarUnie            op
onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd      dan wel door wederpartij of een derde zijn gerepareerd;
de   schade   is   veroorzaakt   door   nalatigheid   van    wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van SolarUnie;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens SolarUnie (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;

– zonder schriftelijke toestemming van SolarUnie door derden reparaties of andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

9.5.Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde reclameert, en zijn reclame door SolarUnie gegrond wordt bevonden, zal SolarUnie te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen. 9.6.Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op; 9.7.Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

Artikel 10. KEURING EN RISICO OVERGANG

10.1. De werkzaamheden worden voor oplevering door SolarUnie gecontroleerd. Wederpartij heeft – voor eigen rekening – het recht de zaken voor de oplevering te laten keuren door derden. Wederpartij is verplicht de goederen bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclame). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van SolarUnie in goede staat heeft ontvangen;

10.2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die

voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

Artikel 11. OPNEMING EN GOEDKEURING

11.1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van SolarUnie en strekt ertoe, te constateren of SolarUnie aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan;

11.2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan SolarUnie binnen 5 dagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval

met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan
dient wederpartij voor akkoord te tekenen;
11.3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien

en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;

11.4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen

worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan;

Artikel 12. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

12.1. SolarUnie is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke

ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;

– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; – een onderhands akkoord wordt aangeboden;

– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

12.2.Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van SolarUnie passende zekerheid heeft gesteld;

Artikel 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1. Het door SolarUnie in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van SolarUnie totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met SolarUnie gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, waaronder doch niet uitsluitend begrepen de betalingen van alle leveringen zowel huidig als toekomstig zijn nagekomen.

13.2 Het door SolarUnie geleverde, dat ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

13.3 De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van SolarUnie veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om SolarUnie daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Wederpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan SolarUnie ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is SolarUnie gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens SolarUnie bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

13.4 Voor het geval het geval SolarUnie zijn in dit artikel aangeduide

eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan SolarUnie en door SolarUnie aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SolarUnie zich bevinden en deze terug te nemen.

13.2. SolarUnie is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt SolarUnie voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden; 13.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van SolarUnie te leveren. Hij is eveneens verplicht SolarUnie op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan SolarUnie om dit pandrecht tot stand te brengen;

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Indien SolarUnie aansprakelijk mocht zijn, dan is     deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 13.2 SolarUnie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg
van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen)
jegens wederpartij.        De nakoming van de       verplichtingen    uit
garantie/reclame zoals omschreven in artikel  9 hiervoor geldt      als
enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering        tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij
er  sprake is  van  opzet      of     grove     schuld van       SolarUnie          of leidinggevende ondergeschikten;

13.2. SolarUnie is niet aansprakelijk voor electro zoals overbelasting

op        meterkasten; 13.3. SolarUnie is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
heeft     ingeschakeld; 13.4. SolarUnie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

13.5. SolarUnie heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij te vorderen . Wederpartij dient SolarUnie hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

13.6.  SolarUnie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SolarUnie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SolarUnie toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. SolarUnie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.7 Indien SolarUnie aansprakelijk mocht zijn, voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SolarUnie beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid beetrekking heeft.

13.8 De aansprakelijkheid van SolarUnie is in ieder geval steeds

beperkt tot het bedrag dat de verzekering uitkeert in voorkomend geval.

13.9. SolarUnie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, lekkage, breuk aan dakpannen, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

13.10 de in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SolarUnie of dienst leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14 VRIJWARING

De wederpartij vrijwaart SolarUnie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SolarUnie toerekenbaar is. Indien SolarUnie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden SolarUnie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SolarUnie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SolarUnie en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 15. OVERMACHT

15.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van SolarUnie, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van SolarUnie kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door SolarUnie ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc, alsmede hetgeen wat hieronder wordt verstaan op basis van wet- en regelgeving en jurisprudentie.

15.2. Overmacht geeft SolarUnie het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

Artikel 16. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

16.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende SolarUnie of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben; 16.2. SolarUnie behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anders-zins en erkent dat SolarUnie ter zake rechthebbende is

16.3 Door verstrekken van een opdracht aan SolarUnie geeft de Wederpartij toestemming aan SolarUnie om bedrijfsnaam, logo en foto’s van klanten en relaties te gebruiken voor media content, tenzij dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij uitdrukkelijk anders is overeengekomen ;

16.4 SolarUnie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. SolarUnie heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 CONSUMENTENRECHT

Indien en voor zover de Wederpartij een natuurlijke persoon is en een van voornoemde bepalingen niet strookt met het wettelijk geregelde consumentenrecht, zal aangesloten worden bij de wettelijke bepalingen ten aanzien van het consumentenrecht.

Artikel 18. OVERTREDING/BOETE

Indien wederpartij jegens SolarUnie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder, maar niet beperkt tot die genoemd in artikel 16, hiervoor verbeurt hij jegens SolarUnie een onmiddellijk opeisbare boete van €. 15.000,- per overtreding,
alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van    €. 500,– voor ieder dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding;

Artikel 19. PARTIELE NIETIGHEID / Salvatorische clausule

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 20. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

18.1. De vestigingsplaats van SolarUnie is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens SolarUnie moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten; 18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SolarUnie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; 18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en SolarUnie gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

 

onze contact gegevens

085-4875670 of 0492-331706

info@solarunie.nl

Ijzerzijp 7, 5421 ZE Gemert

Ieder dak is geld waard met onze zonnepanelen!

U denkt erover na om zonnepanelen te kopen? Behalve voor het milieu, is dat meestal ook goed voor uw portemonnee. Bij SolarUnie denken wij graag met u mee over de keuze, en of het voor u wel loont om zonnepanelen te kopen. Neem gerust contact met ons op voor goed advies.